2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΚΗ

Ηράκλειο 30 Ιανουαρίου 2017  

Αριθμός Πρωτ:  142  

 

 

Θέμα:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΓΡΑΦΙΤΗ (TONER)  ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ  ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΔΑΚΗ

 

 

Προς κάθε ενδιαφερόμενο

 

Αξιότιμοι  κυρία / κύριε,

Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά  για την  ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΓΡΑΦΙΤΗ (TONER) ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ  ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΔΑΚΗ¨  όπως παρουσιάζεται στα επισυναπτόμενο έντυπο της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, το αργότερο μέχρι την   ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017   και ώρα 13:00  (αποσφράγιση προσφορών 14:00 την ίδια ημέρα) στην γραμματεία διοίκησης της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, (Σπύρου Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο, Περιοχή Λίντο, 2810 264566).

 

Στον κυρίως φάκελο και με την   ένδειξη ¨ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΓΡΑΦΙΤΗ (TONER) ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙΩΝ  ΓΙΑ  ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΔΑΚΗ ¨.  μαζί μετά δικαιολογητικά  θα πρέπει να  συμπεριλαμβάνεται,  υπεύθυνη δήλωση του  αρθ. Ν 1553/86 και να δηλώνει ότι είναι ενήμερος για τις τεχνικές προδιαγραφές, ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας και συμφωνεί με τους όρους της μελέτης.

 

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη μέσα σε κλειστό φάκελό (εντός του κυρίως φακέλου), στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου  προμήθειας και το όνομα του αναδόχου, με την σφραγίδα του καταστήματος.

 

Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

 

 

Ο πρόεδρος της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΔΑΒΑΣ

Πρόεδρος ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

ΠροεπισκόπησηΣυνημμένοΜέγεθος
DIA2017συν01απόφαση07.pdf240.51 KB
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf223.06 KB