2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΚΗ

Ηράκλειο 07 Φεβρουαρίου 2017 , Αριθμός Πρωτ: 198  

Θέμα:    προμήθεια   Αναλωσίμων καθαριότητας και υγιεινής   

Προς κάθε ενδιαφερόμενο

Αξιότιμοι  κυρία / κύριε,

Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά  για την «προμήθεια   Αναλωσίμων καθαριότητας και υγιεινής» όπως παρουσιάζεται στα επισυναπτόμενο έντυπο της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, το αργότερο μέχρι    την ΤΕΤΑΡΤΗ 15  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017   ώρα 13:00 (αποσφράγιση προσφορών στις 15:00) στην γραμματεία διοίκησης της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, (Σπύρου Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο, Περιοχή Λίντο, 2810 264566).

Στον κυρίως φάκελο και με την ένδειξη «προμήθεια Αναλωσίμων καθαριότητας και υγιεινής» μαζί μετά δικαιολογητικά  θα πρέπει να  συμπεριλαμβάνεται,  υπεύθυνη δήλωση του  αρθ. Ν 1553/86 και να δηλώνει ότι είναι ενήμερος για τις τεχνικές προδιαγραφές, ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας και συμφωνεί με τους όρους της μελέτης.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη μέσα σε κλειστό φάκελό (εντός του κυρίως φακέλου), στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου  προμήθειας και το όνομα του αναδόχου, με την σφραγίδα του καταστήματος.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

 

Με εκτίμηση,

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς

Πρόεδρος ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ,

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ, ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ

Τηλ: +30 2810 264560   ◊  Fax: +30 2810 264568 

ΠροεπισκόπησηΣυνημμένοΜέγεθος
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf291.98 KB