2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΚΕ ΠΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Ηράκλειο 09 Ιανουαρίου 2018, Αριθμός Πρωτ: 022   

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

(Περίληψη Διακήρυξης )

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    :   2.180,00  

Φ.Π.Α.                         :     523,00   €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ    :  2.703,20  €

 

Ο Πρόεδρος της ¨ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ¨ λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση  70/2017  του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Α.Η, διακηρύσσει ότι εκτίθεται ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό και με κριτήριο την προσφερόμενη έκπτωση επί της τιμής  για την προμήθεια   «Προμήθεια μηχανής καθαρισμού παρκέ πεζού χειριστή».

Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά το Νέο Κλειστό Γυμναστήριο Ηρακλείου  και την αναβάθμιση του εξοπλισμού καθαρισμού γηπέδου. Ο διαγωνισμός ακολουθεί την ανοικτή διαδικασία (ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές) και η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια, είναι σε 2.703,20  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

 

      ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Υποβολή μέχρι την 22-01-2018, ημέρα Δευτέρα και  η  ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 14:00 μ.μ στην οποία συμπεριλαμβάνεται και δια του ταχυδρομείου υποβολή δικαιολογητικών. Η  έγκαιρη υποβολή αποδεικνύεται από το βιβλίο πρωτοκόλλου της ΑΑΗ Α.Ε. Φάκελοι που υποβάλλονται εκπρόθεσμα θα πρωτοκολλούνται και θα επιστρέφονται στον αποστολέα επί αποδείξει. Η έναρξη της διαδικασίας για άνοιγμα των οικονομικών προσφορών θα ξεκινήσει την ίδια μέρα και ώρα 15.00 στην έδρα της ΑΑΗ Α.Ε στο Παγκρήτιο Στάδιο.

 

Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η

 

Περίληψη της παρούσας να δημοσιευθεί:

•     ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ) τουλάχιστον δώδεκα (12) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

•     ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου (www.heraklion.gr)

•     ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ (www.aahaeota.gr)

•     στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος στην οδό Αγ. Τίτου αρ.1 του Δήμου Ηρακλείου

•     στον πίνακα ανακοινώσεων του κτηρίου διοίκησης της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, Σπύρου Μουστακλή Παγκρήτιο Στάδιο

 

Για την

ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

 

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΔΑΒΑΣ

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ, ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ Τηλ: +30 2810 215080   ◊  Fax: +30 2810 215090,

 

ΠροεπισκόπησηΣυνημμένοΜέγεθος
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ.pdf251.9 KB
2017συν14αποφαση70.pdf435.78 KB
1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf352.79 KB
4. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ NKGH ΤΕΥΔ_v1.0(1).doc166.5 KB