2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΔΟΧΕΙΩΝ (ΜΠΟΙΛΕΡ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Προμήθεια θερμοδοχείων (μπόιλερ) ζεστού νερού  για τις ανάγκες που προέκυψαν στο τμήμα 4 (αποδυτήρια ποδοσφαίρου) στο Παγκρήτιο στάδιο

 

Η Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προκήρυξη του πρόχειρου ανοιχτού διαγωνισμού αφορά την προμήθεια δύο θερμοδοχείων  ζεστών νερών χρήσης (CPV 44611500-1) για τις ανάγκες του τμήματος 4 (θύρα 2-4 Αποδυτήρια ποδοσφαίρου)  6.572,00 €  (ήτοι:  5.300,00 € + 1.274,00 € = 6.572,00 €). Η προμήθεια θα γίνει  με την διαδικασία ανοιχτού πρόχειρου διαγωνισμού και συλλογής προσφορών σε βάρος του προϋπολογισμού της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, κατά το έτος 2019 σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις και αποφάσεις:

 

 • τον Ν.4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Ά/08-08-2016).
 • το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις»,
 • την με αριθμό πρωτ. 16/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της  Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου, για τον ορισμό της Επιτροπής Προμηθειών και Έργων της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ,
 • την με αριθμό πρωτ. 12/2019  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της  Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου,
 • την με αριθμό πρωτ. 252/12-02-2019  τεχνικά χαρακτηριστικά της προμήθειας και συγγραφή υποχρεώσεων,
 • τον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους 2019 της Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ, από όπου και θα αντληθεί η δαπάνη των   6.572,00 €   με ΦΠΑ 24%.

         

Το συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 6.572,00 €   (ήτοι:  5.300,00 € + 1.274,00 € = 6.572,00 €) αναλύεται  ως εξής:

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΟΥ

Μ. ΣΥΝΟΛΑ

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΑ

Θερμοδοχείο ΖΝΧ χωρητικότητας 2000 lt με ανθρωποθυρίδα (A1)

1

2.300,00 €

2.300,00 €

552,00 €

2.852,00 €

Θερμοδοχείο  ΖΝΧ χωρητικότητας 3000 lt με ανθρωποθυρίδα (A2)

1

3.000,00 €

3.000,00 €

720,00 €

3.720,00 €

 

 

 Τ. ΣΥΝΟΛΑ

5.300,00 €

1.272,00 €

6.572,00 €

 

 

            Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και τις 22-2-2019  ημέρα Παρασκευή στο Πρωτόκολλο της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ   στην διεύθυνση Σπύρου Μουστακλή 25, Περιοχή Λίντο,   Τ.Κ.  71303 και πληροφορίες δίνονται από το τμήμα γραμματείας  τηλ.  2810  264565 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:   

 1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο  6 της Συγγραφής Υποχρεώσεων που επισυνάπτεται.  
 2. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά οι τιμές στο τιμολόγιο προσφοράς.
 3. Η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών.
 4. Η ημερομηνία παράδοσης της προμήθειας του εξοπλισμού
 5. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
 6. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.
 7. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.
 8. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Πρόεδρου του ΔΣ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ.  

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Πρόεδρος ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς

Αντιδήμαρχος Αθλητισμού